GE

RMG - რიჩ მეტალს გრუპი

 • ორგანიზაცია:

  RMG - რიჩ მეტალს გრუპი

 • ზომა:

  მსხვილი

 • სექტორი: სამთომომპოვებელი
 • ტელ (თბილისი):

  +995 32 247 45 45

 • ტელ (კაზრეთი):

  +995 358 230 015

 • ელ.ფოსტა:

  info@richmetalsgroup.com

 • მისამართი - თბილისი:

  თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. 1

 • მისამართი - კაზრეთი:

  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი

არემჯი – “რიჩ მე­ტალს გრუპ­ი” სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სამ­თო­მო­პო­ვე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას 2012 წლიდან ახორციელებს. ოპერირების დაწყებისას “არემჯი”-მ საქართველოში 300 მლნ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. “რიჩ მე­ტალს გრუპ­ი” ბოლ­ნი­სის, დმა­ნი­სი­სა და თეთ­რიწყა­როს რა­ი­ო­ნებ­ში არსებულ საბადოებზე სპილენძის, ოქრო-ვერცხლის შემცველი კვარციტებისა და პოლიმეტალური მადნების ღია კარიერული და მიწისქვეშა  წესით მოიპოვებას, მათ პირ­ვე­ლად გა­და­მუ­შა­ვე­ბას და რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას ახორციელებს.

ჩვენი მი­სია ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კუ­რი მდგრა­დო­ბის მხარ­და­ჭე­რა­ა. მი­ზნად ვისახავთ, ვა­კე­თოთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე მა­ღა­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით, რაც ნიშ­ნავს ადა­მი­ა­ნებ­ზე, გა­რე­მო­სა და ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ზრუნ­ვას.

კორპორაციული სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის პროგ­რა­მე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბასთან  გრძელ­ვა­დი­ან, თანასწორ, ურთიერთთა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს ვა­ყა­ლი­ბებთ. ვეხ­მა­რე­ბით მათ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რა­სა და ცხოვ­რე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში. კარ­გად გვაქვს გა­აზ­რე­ბუ­ლი სამ­თო­მო­პო­ვე­ბი­თი დარ­გის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, “არემჯი”-ს ამო­ცა­ნაა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მდგრა­დი ბიზ­ნე­სის კე­თე­ბა, რაც  ჩვენ­თ­ვის და ჩვე­ნი 4 200-ზე მე­ტი თა­ნამ­შ­რომ­ლი­სათ­ვის უმნიშვნელოვანესია.

„არემჯი”-ს საქმიანობა მდგრადი განვითარების პრინციპებს ეფუძნება, რაც ნიშნავს როგორც ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ისე იმ რეგიონის განვითარებას, სადაც ვოპერირებთ. CSR აქტივობებს, ძირითადად, ქვემო ქართლის რაიონში ვახორციელებთ და ხელს ვუწყობთ ინფრასტრუქტურულ, გარემოსდაცვით, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტულ პროექტებს.“

– ჯონი შუბითიძე, აღმასრულებელი დირექტორი.

ადამიანის უფლებები

შრომითი უფლებები

გარემოს დაცვა

კორუფციასთან ბრძოლა