პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის

სააგენტო აწარმოე საქართველოში ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა.

დინამიკური ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, სააგენტო აერთიანებს ეკონომიკური განვითარების სამ ურთიერთდაკავშირებულ კომპონენტს: ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტსა და ინვესტიციებს.

აწარმოე საქართველოში – ბიზნესის მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების/სასტუმროების შექმნისა და არსებული საწარმოს/სასტუმროს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.
 
აწარმოე საქართველოში – ექსპორტის მიმართულება მიზნად ისახავს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას, ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე, ქართული პროდუქტების ექსპორტის მოცულობის ზრდასა და საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას.

აწარმოე საქართველოში – ინვესტიციის მიმართულების მიზანია საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  მოზიდვა,  ხელშეწყობა და განვითარება. ეს მიმართულება წარმოადგენს ერთგვარ მედიატორს უცხოელ ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობას შორის, მუშაობს „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ და ეხმარება დაინტერესებულ ინვესტორებს სხვადასხვა ინფორმაციის მიღებასა და ქართულ მხარესთან ეფექტიანი კომუნიკაციის წარმოებაში.

სააგენტოს აწარმოე საქართველოში დირექტორი  მიხეილ ხიდურელი საუბრობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციისა და ამ მიმართულებით სააგენტოს საქმიანობის შესახებ.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC), აწარმოე საქართველოსთან თანამშრომლობით, დააფინანსა პროექტი და ჩართო გერმანული საკონსულტაციო კომპანია FDI ცენტრი. FDI ცენტრის ექსპერტებმა 2023 წლის აგვისტოდან დაიწყეს მუშაობა ახალ FDI სტრატეგიაზე. შეგიძლიათ გაგვაცნოთ ამ სტრატეგიის ძირითადი კომპონენტები და გაგვიზიაროთ თქვენი გრძელვადიანი ხედვა?

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) მოზიდვის შესახებ ჩვენი ახალი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, ვეყრდნობით ყოვლისმომცველ გეგმას, რომელიც ასახავს ჩვენს წინა მიღწევებს და ამავე დროს გვთავაზობს ინოვაციურ მეთოდებს საქართველოში ხარისხიანი უცხოური საინვესტიციო პროექტების მოსაზიდად.

ჩვენს სტრატეგიას აქვს მთავარი მნიშვნელობის მქონე რამდენიმე ელემენტი. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია იმ სექტორებსა და სამიზნე კომპანიებზე, რომლებსაც შეუძლიათ რეალისტურად აღიქვან საქართველო როგორც ხელსაყრელი ვარიანტი გლობალური ეკონომიკური ტენდენციებისა და ფაქტორების, ასევე საქართველოს გამორჩეულად ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით.

გარდა ამისა, ვახორციელებთ ინოვაციურ მექანიზმებს საქართველოს საინვესტიციო წინადადებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ეს მოიცავს ინსტრუმენტებს, მათ შორის, წამყვანი თაობის პროგრამებს, ასევე ვქირაობთ საერთაშორისო წარმომადგენლობით კომპანიებს, რათა ჩვენთან ერთად იმუშაონ და ინვესტორებს გააცნონ ის შესაძლებლობები, რაც საქართველოს შეუძლია მათ შესთავაზოს.

ჩვენი გრძელვადიანი ხედვა კი ორიენტირებულია მდგრადი განვითარების საკითხებზე. ჩვენი მიზანია საქართველოს არამარტო როგორც სტრატეგიული ინვესტირების, არამედ ასევე ინოვაციებისა და განვითარების ქვეყნად პოზიციონირება. ამით ვიმედოვნებთ, რომ შევქმნით წრიულ ეფექტს, რომელიც სარგებელს მოუტანს ჩვენს ეკონომიკას, გააძლიერებს ჩვენი სამუშაო ძალის უნარებს და ხელს შეუწყობს მდგრად გარემოს მომავალი თაობებისთვის.

დავუბრუნდეთ მდგრადი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობის საკითხს. რა როლი/მიზანი აქვს აწარმოე საქართველოს ამ მიმართულებით?

მაღალი ხარისხის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) მოზიდვა ჩვენი სტრატეგიის ქვაკუთხედია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამ მხრივ, „ხარისხის“ მთავარი კომპონენტია თითოეულ საინვესტიციო პროექტში გათვალისწინებული მდგრადობის ასპექტი.

საგულისხმოა, რომ ჩვენი შეხედულება მდგრადობაზე სცდება გარემოსდაცვით საკითხებს და მოიცავს სამუშაო ადგილებისა და დამატებითი ღირებულების შექმნის დადებით გავლენას, რაც შეიძლება მოიტანოს საინვესტიციო პროექტებმა. ეს მოიცავს ცოდნის გადაცემასა და სხვა გრძელვადიან სარგებელს, რომელიც FDI-მ შეუძლია მოუტანოს ჩვენს ქვეყანას.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ჩვენი სტრატეგიული პოზიციონირების განუყოფელი ნაწილია. მისი მეშვეობით ჩვენ მიზნად ვისახავთ მხარი დავუჭიროთ საქართველოს ჩამოყალიბებას ინოვაციებისა და განვითარების კერად არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ უფრო ფართო მასშტაბით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, როგორც ტრანსფორმაციული ძალის, შესახებ ეს ხედვა აისახება ჩვენს მიზანში მოვიზიდოთ ინვესტიციები, რომლებიც არამხოლოდ ეკონომიკურადაა მოგებიანი, არამედ ასევე იქნება მდგრადი და ხელშემწყობი ქვეყნის განვითარებისთვის.

გააზიარე: