GE

პარტნიორობის ფორუმი 2022 - ბროშურა

პროგრესის ანგარიში 2021

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2022

COVID-19-ის გავლენა კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე საქართველოში - რაოდენობრივი კვლევა

COVID-19 გავლენა კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე საქართველოში

მდგრადი ფერმერობის სტანდარტი

ბიზნესი და ადამიანის უფლებები - მეორე ნაწილი

ბიზნესი და ადამიანის უფლებები - სახელმძღვანელო

საქართველოს 2020 წლის ნებაყოფლობით ეროვნულ მიმოხილვაში მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ კერძო სექტორის წვლილი